Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Bruynzeel Home Products B.V.

Artikel 1. Algemeen

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Onder "de cliënt" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst te sluiten, inclusief diens vertegenwoordiger(s), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Onder "consumenten" wordt in deze voorwaarden verstaan: cliënten die als natuurlijke persoon, niet (mede) handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een overeenkomst met ons hebben afgesloten of wensen af te sluiten, inclusief de vertegenwoordigers, rechtverkrijgende(n) en erfgenamen van dergelijke cliënten.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de cliënt daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur dan wel de kassabon geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen drie werkdagen.

5. Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen op kosten van de cliënt.

 

Contact

 • Hoofdkantoor:
  Stadhuisplein 70
  4203 NS Gorinchem

  Telefoon: 030 – 75 29 400
  Fax: 030 – 75 29 459

De voordelen van STIJL

 • Flexibel door eigen kastenproductie
 • Eigen meubel of kastontwerp
 • Snelle levertijd van 3 tot 4 weken
 • Laat uw kast ontwerpen in 3D
 • Ruim kasten-assortiment